SÄÄNNÖT

1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kotkan Vammaisten Yhteisjärjestö VYT ry. Yhdistyksen kotipaikka ja toiminta-alue on Kotkan kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on:

Edistää Kotkan kaupungin ja jäseninään olevien eri vammaisjärjestöjen ja potilasjärjestöjen yhteistoimintaa.

Avustaa ja neuvoa jäsenjärjestöjään.

Edistää vammaisten oikeutta kasvatukseen, kuntoutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliturvaan, kulttuuri- ja harrastustoimintaan sekä tarvittaviin kunnallisiin palveluihin.

Tiedottaa vammaisia koskevasta toiminnasta.

Ylläpitää ja kehittää jäsenjärjestöjen yhteistä toimintaa.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys: järjestää kokouksia, kursseja, luento- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa alaansa liittyvää julkaisu- ja tiedotustoimintaa,

tekee pyydettäessä esityksiä Kotkan kaupungin Vammaisneuvostoon ja Maakunnan Vammaisneuvostoon valittavista henkilöistä tekee aloitteita ja esityksiä vammaisia koskevissa asioissa.

3. Taloudellinen toiminta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia, testamentteja sekä toimeenpanna asianmukaisella luvalla arpajaisia ja rahan keräyksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille, eikä yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu ole pääasiassa taloudellinen.

Yhdistyksellä voi olla rahastoja, joiden perustamisesta, ohjesäännöistä ja purkamisesta päättää yhdistyksen vuosikokoukset.

4. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hyväksyä yhdistyksen toiminta-alueella toimivia rekisteröityjä vammais- ja potilasjärjestöjä, jotka toimivat jäsenistönsä hyvinvoinnin ja kuntoutuksen hyväksi.

Hakemus yhdistykseen liittymiseksi on tehtävä hallitukselle kirjallisesti.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Jäseneltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 2 ja enintään 8 varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallituksen jäsenet valitaan erovuoroisten sijalle kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varajäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, kun he katsovat aiheelliseksi tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä niin vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä ja joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

Johtaa ja ohjata yhdistyksen toimintaa yhdistyksen sääntöjen mukaisesti. Hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat.

Hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja päättää rahavarojen käytöstä talousarvion ja varsinaisten kokousten päätösten mukaisesti sekä tehdä kalenterivuoden tilinpäätös ja jättää se hyvissä ajoin tilintarkastajille.

Hyväksyä laskut kuittien mukaan. Kutsua koolle varsinaiset kokoukset.

Valmistella ja tehdä esitykset varsinaiselle kokoukselle.

Laatia varsinaiselle kokoukselle edellisen toimintavuoden toimintakertomuksen sekä syyskokoukselle toimintasuunnitelman sekä tehdä tulo- ja menoarvio.

Hoitaa jäsenluetteloa.

Valitsee tarvittaessa ehdokkaat kunnalliseen ja maakunnalliseen vammaisneuvostoon. Päättää henkilökunnan palkkaamisesta, valvoa ja tukea heidän toimintaansa.

Toimia yhdistyksen lakimääräisenä edustajana sekä hoitaa muut yhdistyksen hallitukselle kuuluvat asiat.

Hallitus voi keskuudestaan valita valiokuntia ja toimikuntia sekä käyttää näissä tehtävissä ulkopuolista asiantuntija-apua.

6. Yhdistyksen nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kaksi yhdessä tai jompikumpi yhdessä hallituksen tehtävään määräämän henkilön kanssa.

7. Tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja

Yhdistyksellä on yksi varsinainen tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja, jotka valitaan vuosittain yhdistyksen syyskokouksessa tarkastamaan seuraavan tilikauden tilit.

8. Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta.

9. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuussa/huhtikuussa ja sääntömääräinen syyskokous lokakuussa/marraskuussa

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolmasosa yhdistyksen jäsenyhdistyksistä sitä hallitukselta vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kukin jäsenyhdistys valitsee keskuudestaan yhden edustajan yhdistyksen kokouksiin. Jokaisella yhdistyksellä on yksi ääni. Valtakirjassa on mainittava jäsenyhdistyksen äänenkäyttäjä.

10. Kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenjärjestöille kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Jos jäsenjärjestö haluaa ottaa yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi jonkin asian, on siitä tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys kuukautta ennen kokousta.

11. Vuosikokousasiat

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

kokouksen puheenjohtajan

kokouksen sihteerin

kahden pöytäkirjan tarkastajan

kahden ääntenlaskijan

ja muiden kokouksessa tarvittavien toimihenkilöiden valitseminen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4. Kokouksen työjärjestyksen toteaminen.

5. Käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta

6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä.

7. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen kokouksen puheenjohtajan kokouksen sihteerin

kahden pöytäkirjan tarkastajan kahden ääntenlaskijan ja

muiden kokouksessa tarvittavien toimihenkilöiden valitseminen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus.

5. Päätetään hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille maksettavista palkkioista.

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet.

7. Valitaan yhdistykselle yksi varsinainen tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja

8. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Sääntöjen muuttaminen voi tapahtua yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan enemmistöllä. Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa viiden kuudesosan enemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat jaettava jäsenyhdistyksille edellisen vuoden maksettujen jäsenmaksujen suhteessa.

Kirjoita tekstisi tähän...